മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇപ്പുരാല്‍ Edit
    ഈ പുരത്തില്‍ നിന്ന്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bait, loyalist, മഹാനവമി, അന്ധകാരി, ആതുരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean