മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇപ്പഴ് Edit
    ഇപ്പോള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ evoke, ഭൂമിഭര്‍ത്താവ്, ചൂര്‍ണ്ണി, അവഗുഹനം, ആഹാര്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean