മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്നാങ്കം Edit
    ദുഃഖം, പ്രയാസം,തടസ്സം, പിണക്കം


Entries from Datuk Database

ഇന്നാങ്കം(നാമം):: ദു:ഖം
ഇന്നാങ്കം(നാമം):: പ്രയാസം
ഇന്നാങ്കം(നാമം):: തടസ്സം
ഇന്നാങ്കം(നാമം):: പിണക്കം, വിരോധം, സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ yodel, മട്ടക്കൊമ്പ്, വെന്ത, ക്ഷണം, കുചര്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean