മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ദ്രസേന Edit
    ഇന്ദ്രന്‍െറ സേന, നളന്‍െറ പുത്രി, പാഞ്ചാലി


ഇന്ദ്രസേന Edit
    ഇന്ദ്രന്‍െറ സേന


Entries from Datuk Database

ഇന്ദ്രസേന(നാമം):: ഇന്ദ്രന്‍റെ സേന
ഇന്ദ്രസേന(നാമം):: നളന്‍റെ പുത്രി
ഇന്ദ്രസേന(നാമം):: പാഞ്ചാലിയുടെ പൂര്‍വജന്മത്തിലെ പേര്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cheetah, അഞ്ജനക്കാരന്‍, അരാളം, അതിചരിക്കുക, അംഗാരനേത്രന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean