മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ദ്രവല്ലരി Edit
    പേക്കുമ്മട്ടി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ assuage, cinder, lilt, scatter, ആഗ്രഹായണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean