മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ദ്രവജ്ര Edit
    ഒരു വൃത്തം , ത്രിഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സില്‍ ചേര്‍ന്നത്ച പാദത്തില്‍ അക്ഷരം


Entries from Datuk Database

ഇന്ദ്രവജ്ര(നാമം):: ഒരു വര്‍ണവൃത്തം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unfeeling, anthology, അഭിതപ്ത, മഹീപ്രാചീരം, അപ്രതീക്ഷിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean