മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ദ്രജന്‍ Edit
    ഇന്ദ്രപുത്രന്‍, ഒരു പരിവാരദേവത


Entries from Datuk Database

ഇന്ദ്രജന്‍(നാമം):: ഇന്ദ്രപുത്രന്‍, ജയന്തന്‍
ഇന്ദ്രജന്‍(നാമം):: ഒരു പരിവാരദേവത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inflate, ചേടകം, അഞ്ചുവണ്ണം, ആഢ്യ, പ്രക്രമണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean