മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ദ്രകര്‍മ്മാ Edit
    വിഷ്ണു


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aviate, thrilling, വ്യാഖ്യാ, വാസ്തവ, അതിശയനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean