മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ദുകമലം Edit
    വെള്ളത്താമര
    white lotus


Entries from Datuk Database

ഇന്ദുകമലം(നാമം):: വെള്ളത്താമര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ block letters, ഭുതഭര്‍ത്താ, ഭൂവര്‍ല്ലോകം, വലിമ്പ്, അടക്കലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean