മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇനിയ Edit
    മധുരമായ, ഹൃദ്യമായ
    sweet, hearty


Entries from Datuk Database

ഇനിയ(വിശേഷണം):: മധുരമായ, ഹിതമുള്ള, മനോഹരമായ
ഇനിയ(വിശേഷണം):: നല്ല, ഉത്കൃഷ്ടമായ, ഹൃധ്യമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ canard, ouster, അവഗാദം, അല്, ചീവരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean