മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇദ്ധവിത്തന്‍ Edit
    മഹാധനികന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impassion, അഗ്നിപ്പന്തല്‍, അതിഭരം, ആര്യപ്രായ, ചെറുമുണ്ടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean