മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇത്രയ്ക്ക് Edit
    ഇത്രത്തോളം


Entries from Datuk Database

ഇത്രയ്ക്ക്(അവ്യയം):: ഇത്രത്തോളം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fuddle, അതിവികടം, വിനിയത, അംബരം, ഉച്ചപ്പട്ടിണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean