മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇത്രയ്ക്ക് Edit
    ഇത്രത്തോളം


Entries from Datuk Database

ഇത്രയ്ക്ക്(അവ്യയം):: ഇത്രത്തോളം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caitiff, പ്രത്യപഹാരം, ബലാശ്വഗന്ധാദി, യുനാനി, മാധവമാസം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean