മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇത്യൂക്തം Edit
    ഇപ്രകാരം പറയപ്പെട്ടത്
    what is thus said, notice


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flood gate, keeper, അഞ്ജനഖളം, അഭിരുച്യ, വൈമുഖ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean