മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇതിവൃത്തത്രയം Edit
    പ്രഖായാതം, ഉല്‍പാദ്യം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nanism, typically, blooming, അവരോധകഴകം, അന്വാദിഷ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean