മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇണങ്ങൂട്ട് Edit
    ഇണങ്ങനാക്കാന്‍ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പന്തിഭോജനം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഞ്ഞക്കുറി, അജിനയോനി, ആര്യസത്യം, ഓരാത്ത, വസുദേവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean