മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇട്ടെലി Edit
    ഇട്ടലി നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ attire, മകരകുണ്ഡലം, അരത്താലി, ചര്‍ച്ചിക്കുക, മുകു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean