മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടുമുടി Edit
    ഉടുപലക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gallivant, luminance, merit, പ്രത്യൂഷസി, അകത്തമ്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean