മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടിക്കുരലന്‍ Edit
    മേഘനാഥന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coppice, ഇരുനിലം, വൈകല്പം, അഭിഖ്യ, പുതവ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean