മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടവിലങ്ങ് Edit
    ഇടച്ചങ്ങല


Entries from Datuk Database

ഇടവിലങ്ങ്(നാമം):: ഇടച്ചങ്ങല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപഹാരം, അബുധ, ഫേരി, വാര്‍ത്തിക, വെട്ടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean