മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടവിതാനം Edit
    മധ്യാകാശം


Entries from Datuk Database

ഇടവിതാനം(നാമം):: മധ്യാകാശം, ഭൂമിയോടുചേര്‍ന്നുള്ള അന്തരീക്ഷം, വായുമണ്ഡലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജിഹ്മ, പാണ്ഡു, കുടുക്ക, ത്രോടി, സ്ഥൂലാസ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean