മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടയ്ക്ക Edit
നാമം
    പതിനെട്ടു വാദ്യങ്ങളിലൊന്ന്, ഇടക്ക


ഇടയ്ക്ക Edit
നാമം
    ഒരു വാദ്യോപകരണം
    a musical instrument


ഇടയ്ക്ക് Edit
    മദ്ധ്യത്തില്‍
    in the middle


Entries from Datuk Database

ഇടയ്ക്ക്(അവ്യയം):: മധ്യത്തില്‍, രണ്ടു വസ്തുക്കള്‍ക്കോ സംഭവങ്ങള്‍ക്കോ നടുവില്‍. (പ്ര.) ഇടയ്ക്കുകയറിപ്പറയുക
ഇടയ്ക്ക(നാമം):: ഢക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമര്‍മ്മ, ഭദ്രചതുഷ്ടയ, മുനി, സേതു, സൂത്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean