മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടമുറിയുക Edit
    തടസ്സംവരുക
    to interrupt


Entries from Datuk Database

ഇടമുറിയുക(അവ്യയം):: നൈരന്തര്യം നഷ്ടപ്പെടുക, തടസ്സം വരുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ benevolence, brim, electric, prophylaxis, അകവചിത്തര്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean