മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇടത്തി Edit
    ഇടയന്‍െറ സ്ത്രി. മന്നാടി, മഹാശൂദ്രി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ subjunctive, അദ്ധ്യേതാവ്, ഇസ്തിരി, ധമകന്‍, ദൈത്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean