മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇഞ്ചിക്കണക്കറി Edit
    ഇഞ്ചിക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ paraffine, ചുഴലുക, വ്യളീകന്‍, അക്ഷരാര്‍ത്ഥം, അദൈവ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean