മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇച്ഛാപത്രം Edit
    വില്‍പ്പത്രം
    will


Entries from Datuk Database

ഇച്ഛാപത്രം(നാമം):: വില്‍പ്പത്രം, ഒസ്യത്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമുണ്ടം, അനാതിസാമാനം, ബിസകുസുമം, ചന്ദിരം, ഛിന്ന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean