മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇങ്ക്വിലാബ് Edit
    വിപ്ലവം
    revolution


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rubicund, അരുണപ്രിയ, ചണ്ഡമരുത്ത്, വാഗ്വിലാസം, വിദ്ധ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean