മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇങ്ക്വിലാബ് Edit
    വിപ്ലവം
    revolution


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hypocrisy, വട്ടുകളി, മാതൃമാതാവ്, മറുജന്മം, ആരബ്ധി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean