മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇക്ഷുദം Edit
നാമം
    കരിമ്പിന്‍ നീര്.
    Sugarcane juice.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

ഇക്ഷുദം(നാമം):: കരിമ്പിന്‍ നീര്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indecision, ആംഗീരസന്‍, വയസ്യന്‍, മാംസികന്‍, ഉടുത്തുകെട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean