മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇക്കിട്ടം Edit
    എക്കിട്ട,ഇക്കിള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ awkward, ഇഷ്ടമധുക, ഫലഹീന, അവഡീനം, അതൃപ്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean