മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഹ്നികം Edit
നാമം
    നിത്യകര്‍മ്മം, കുളി, ഭക്ഷണം, നിത്യചെലവ്, ഗ്രന്ഥവിഭാഗം.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭൂഗൃഹം, ചെഞ്ചുരുട്ടി, അപ്സരം, പ്രജ്വലനം, പൊന്നാന്തുമ്പി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean