മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഹിതകം Edit
    പണയം
    pledge


Entries from Datuk Database

ആഹിതകം(നാമം):: പണയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tally, book man, അഷ്ടാംഗനമസ്കാരം, അദ്രീശന്‍, ഉടുക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean