മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഹാര്യശോഭ Edit
    വാസ്തവത്തിലുള്ളതിലുമധികമായ ശോഭ, കൃത്രിമമായ ശോഭ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ surly, അയര്‍പ്പ്, അപാകം, അഗ്രഗ്രാഹി, ആല്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean