മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഹത്യ Edit
    ആഹനിച്ചിട്ട്


Entries from Datuk Database

ആഹത്യ(അവ്യയം):: ആഹനിച്ചിട്ട്, അടിച്ചിട്ട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ benefaction, ആമിഷഭുക്ക്, ചരുവ്, വരട്ടെ, മാപതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean