മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഹങ്കാര്യം Edit
    അഹവ\കാരമുള്ള അവസ്ഥ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mum, prime minister, segregate, ventricle, anandrous


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean