മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആസ്വാപക Edit
    ഉറക്കമുണ്ടാക്കുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ awhile, nosy-parker, വിളമ്പുക, മൂര്‍ച്ഛ, അല്ലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean