മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആസ്ഫുരിത Edit
    ശോഭിക്കപ്പെട്ട


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ co education, അധികാരപ്പെടുത്തുക, ഇരുനിറപച്ച, ഇലക്കുടി, വിഹംഗന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean