മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആസക്ത Edit
    താത്പര്യമുള്ള, ലയിച്ച
    desirous, merge


Entries from Datuk Database

ആസക്ത(വിശേഷണം):: വളരെ ആഗ്രഹമുള്ള, അധികം താത്പര്യമുള്ള, പറ്റിച്ചേര്‍ന്ന
ആസക്ത(വിശേഷണം):: ലയിച്ച, പറ്റിയ, ബാധിച്ച
ആസക്ത(വിശേഷണം):: അനുരാഗമുള്ള, വിശ്വാസമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alcove, പിരളി, കുഞ്ഞ്, കഫാരി, നിശമ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean