മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശ്രുതി Edit
    കേള്‍ക്കല്‍, വാഗ്ദാനം ചെയ്യല്‍


Entries from Datuk Database

ആശ്രുതി(നാമം):: കേള്‍ക്കല്‍
ആശ്രുതി(നാമം):: വാഗ്ദാനം ചെയ്യല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ associate, mecca, അയോമുഖന്‍, ബിലംഗമം, ബന്ന്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean