മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശ്രിതന്‍ Edit
    ആശ്രയിക്കുന്നവന്‍, ഭക്തന്‍
    dependant, devotee


Entries from Datuk Database

ആശ്രിതന്‍(നാമം):: ആശ്രയിക്കുന്നവന്‍, ശരണാഗതന്‍, ഭക്തന്‍
ആശ്രിതന്‍(നാമം):: ദൂതന്‍, സേവകന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ധക്ഷൗരം, അഴികം, ചീമുതല, വസുമതി, ഉദധിവാഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean