മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശ്രവന്‍ Edit
    പറഞ്ഞതുകേട്ടു നടക്കുന്നവന്‍, അശ്രു സംബന്ധിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ canter, noodle, wame, അക്വേറിയം, ഇന്ദുപര്‍ണ്ണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean