മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശ്രയാശന്‍ Edit
    അഗ്നി,ഭുക്ക്, ആശ്രയിക്കുന്നവരെ


ആശ്രയാശൻ
(പര്യായം) അഗ്നി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവധീരിത, ആരമ്പപൈതല്‍, ആസ്യ, ആശംസു, ചേതോഭവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean