മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശ്രണ Edit
    ആദരവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ errant, cadmium, അവയവാര്‍ത്ഥം, അലസ്, ഭക്ഷടകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean