മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശ്മ Edit
    കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
    partially dried


Entries from Datuk Database

ആശ്മ(വിശേഷണം):: കല്ലുള്ള, കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ probational, അര്‍ഗ്വധം, പ്രഹ്ലാദന്‍, വിഷ്ക്കംഭിത, അനുഷ്ഠാനനാടകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean