മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശ്ചര്യം Edit
    വിസ്മയം, അത്ഭുതം
    wonder, miracle


Entries from Datuk Database

ആശ്ചര്യം(നാമം):: അസാധാരണവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ വസ്തുവോ സംഭവമോ ഉളവാക്കുന്ന വികാരം, വിസ്മയം, അത്ഭുതം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്രസാര, അംശപത്രം, ആകാശഗം, കഫി, ശര്‍വ്വരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean