മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആശീവിഷം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    പാമ്പ്.
    Snake.
Base: Sanskrit


ആശീവിഷം Edit
നാമം
    ഒരു അശുഭയോഗം.


ആശീവിഷം
(പര്യായം) പാമ്പ്


Entries from Datuk Database

ആശീവിഷം(നാമം):: വിഷപ്പാമ്പ്
ആശീവിഷം(നാമം):: (ജ്യോ.) ഒരു അശുഭയോഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ restaurant, suave, അപ്രഹത, അകില്ബിഷ, പ്രതിഭിഭൂത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean