മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവേശം Edit
    പ്രവേശം, കടക്കല്‍
    entrance, great enthusiasm


Entries from Datuk Database

ആവേശം(നാമം):: പ്രവേശം, കടക്കല്‍
ആവേശം(നാമം):: അമിതമായ ഉത്സാഹം, അതിരുകടന്ന താത്പര്യപ്രകടനം
ആവേശം(നാമം):: പ്രചോദനം
ആവേശം(നാമം):: ബാധകുടികൊള്ളല്‍, കോപം മുതലായ വികാരങ്ങള്‍ക്കു കീഴ്പ്പെട്ടു സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടല്‍
ആവേശം(നാമം):: മോഹാലസ്യം
ആവേശം(നാമം):: കോപം
ആവേശം(നാമം):: അഹങ്കാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷരതൂലിക, അനൃതന്‍, ആമിഷഭുക്ക്, ഛായാപഹരണം, അന്തര്‍വത്നി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean