മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവേഗം Edit
    തിടുക്കം, സംഭ്രമം
    haste, dismay


Entries from Datuk Database

ആവേഗം(നാമം):: തിടുക്കം
ആവേഗം(നാമം):: സംഭ്രമം, ക്ഷോഭം
ആവേഗം(നാമം):: കോപം
ആവേഗം(നാമം):: സഞ്ചാരിഭാവങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
ആവേഗം(നാമം):: പെട്ടെന്നുള്ള പ്രചോദനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ input, mess, അന്തരാര്‍ത്തി, അന്തരജ്ഞ, മൂരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean