മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവൃത്തിദീപകം Edit
    ഒരു അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം


Entries from Datuk Database

ആവൃത്തിദീപകം(നാമം):: ഒരു അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fusty, അഗൗടി, തുടക്കാരം, ലേഹ്യം, ദുര്‍മ്മദം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean