മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവിഷ്ക്യതി Edit
    ആവിഷ്കാരം
    freedom of expression


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്തശ്ശൗചം, ആര്യമാര്‍ഗം, ചുടുചോര, ഒക്കത്തക്ക, പ്രദീപനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean