മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവിധം Edit
    അതുപോലെ, തുളയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധം
    that way, boring instrument


Entries from Datuk Database

ആവിധം(നാമം):: തുരപ്പന്‍ ഉളി, തമര്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clarion, facelift, jag, അപ്രസംഗം, കയ്യിരിപ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean