മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവിധം Edit
    അതുപോലെ, തുളയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധം
    that way, boring instrument


Entries from Datuk Database

ആവിധം(നാമം):: തുരപ്പന്‍ ഉളി, തമര്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ trinket, അത്യുച്ചരതം, അഥീന, കറുക്കന്‍, ധരണീധരന്‍


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean