മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവളം Edit
    ആവോളം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overbalance, spontaneous, അപ്പിച്ചോ, അനുഭാഷണം, ആള്‍ത്തിരക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean